Regulamin Platform: AkademiaGeopolityki.pl - NeTeS.pl - eNetes.com - robertbrzoza.pl i wszystkich naszych serwisów:

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty powiązane z Grupą Brzoza oraz nasi Kontrahenci, Zaufani Partnerzy, którzy korzystają z systemu do marketingi Netes i eNetes.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych,we wszystkich naszych serwisach oferowanych przez podmioty tworzące Grupę Brzoza.

Dane właściciela:

Robert Brzoza
250 Prospect Ave
Meriden 06451, CT, USA
ITIN: 970-98-7531

Reklamacje: pieniądze za produkty cyfrowe zwracane są do 7 dni.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisami internetowymi, którego właścicielem jest Robert Brzoza - GrupaBrzoza.

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie lub stronie internetowej, gdzie jest umiejscowiony formularz do zapisu danych.
 2. Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Platformę w procesie odzyskiwania hasła.
 3. Nazwa użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 5. Robert Brzoza-Grupa Brzoza - właściciel AkademiaGeopolityki.pl - Netes.pl - eNetes.com i wszystkich serwisów, blogów i portalu robertbrzoza.pl.
 6. Platformy (AkademiaGeopolityki.pl - Netes.pl  - eNetes.com) - wirtualne platformy dostępne za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.akademiageopolityki.pl,  https://Netes.plhttps://system.enetes.com portal robertbrzoza.pl  i jego subdomeny oraz wszystkie nasze serwisy oznaczone w stopce strony, że należą do Grupy Brzoza umożliwiające Organizatorom/Kontrahentom/Partnerom oferowanie bezpłatnych i odpłatnych Produktów.
 7. Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy.
 8. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 9. Firma szkoleniowa/Kontrahent - firma udostępniająca własne kursy, szkolenie, ebooki, usługi, produkty fizyczne na platformie  https://Netes.pl.- https://systemeNetes.com na podstawie odrębnej umowy z Robert Brzoza - GrupaBrzoza opłacanej przez abonament zgodnie z cennikiem opłat.
 10. Organizator/Kontrahent/Robert Brzoza-Grupa Brzoza/firma szkoleniowa organizująca dany kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników.
 11. Trener - osoba prywatna prowadząca kursy lub udostępniająca własne kursy na platformie https://Netes.plhttps://systemeNetes.com na podstawie odrębnej umowy z Robert Brzoza-Grupa Brzoza.
 12. Kurs / Produkt / Usługa - produkt oferowany na https://www.akademiageopolityki.pl,  https://Netes.plhttps://system.enetes.com - zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka, inne produkty), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), w formie usługi lub inny.
 13. System Płatności - podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu organizatora, z którego systemem zintegrowana jest Platforma i w którym Organizator posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności. W szczególności: PayU.pl (przelewy bankowe, karty płatnicze) i PayPal.com (karty płatnicze).
 14. Kontrahent - osoba/firma korzystająca z systemu do marketingu Netes i eNetes.
 15. Partner - osoba korzystająca z systemu do marketingu Netes i eNetes oraz uczestnicząca w "Programie Partnerskim". 

II. Korzystanie z Platform

§ 3

 1. Platformy dostępne są dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów/usług może być odpłatny. Kursu z kategorii Darmowe kursy są udostępniane nieodpłatnie lecz mogą wymagać podania hasła dostępu.
 2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Platform użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia na Produkt odpłatny NIE zobowiązuje Użytkownika do jego opłacenia. Dostępność kursów odpłatnych następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności. Organizator przyjmuje płatności wyłącznie poprzez własne konto w Systemie Płatności zintegrowanym z Platformą. Użytkownik sam wybiera formę płatności z opcji udostępnionych przez Organizatora.
 4. Wszelkie roszczenia i uwagi związane z jakością kursów należy kierować do Organizatorów.
 5. Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 6. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Platformy.
 7. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 8. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla Platformy.
 9. Użytkownik zgadza się na możliwość użycia funkcji pokazywania adresów IP.

§ 4

 1. Korzystanie z zasobów platformy (w szczególności z płatnych kursów) wymaga logowania.
 2. Składanie i opłacanie zamówień nie wymaga logowania.

III. Rejestracja w Platformach

§ 5

 1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:

  1. zaakceptowanie warunków Regulaminu,

  2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,

  3. potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji.

 2. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Platformy (wyłączając płatne kursy, za które nie zapłacił) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
 3. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Moje konto.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. Robert Brzoza-Grupa Brzoza zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.
 2. Robert Brzoza-Grupa Brzoza zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 3. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do kursów.
 4. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy.

§ 8

 1. Robert Brzoza-Grupa Brzoza zobowiązują się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 r. oraz ustawami zmieniającymi tę ustawę, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo Robert Brzoza-Grupa Brzoza do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
 3. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez Robert Brzoza-Grupa Brzoza wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z Robert Brzoza-Grupa Brzoza w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.
 4. Składając zamówienie na odpłatny Produkt lub zapisując się na darmowy Produkt, Użytkownik zezwala na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi oraz Trenerowi danego Produktu w celu opisanym ust.1 i 2.
 5. Robert Brzoza-Grupa Brzoza nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Kontrahenta lub Trenera systemu Netes i eNetes nie będących równocześnie Robert Brzoza-Grupa Brzoza.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników platformy, wysyłając maila na adres biuro@robertbrzoza.pl lub na adres email Kontrahenta o treści:

"Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników AkademiaGeopolityki.pl/Netes.pl/eNetes.com. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów".

IV. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 2. Użytkownik powinien informować Kontrahenta/Robert Brzoza-Grupa Brzoza, o zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji.

V. Zastrzeżenia prawne

§ 12

 1. Robert Brzoza-Grupa Brzoza nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do produktów. Robert Brzoza-Grupa Brzoza nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§ 13

 1. Robert Brzoza-Grupa Brzoza zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 2. Robert Brzoza-Grupa Brzoza uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Wszystkie produkty sprzedawane przez Robert Brzoza-Grupa Brzoza i Kontrahentów objęte są 30-dniową gwarancją satysfakcji albo zwrot pieniędzy niezależną od gwarancji zagwarantowanych w prawie. Czas gwarancji liczy się od dnia opłacenia zamówienia. Robert Brzoza-Grupa Brzoza i Kontrahenci będą uznawać wyłącznie prośby o zwrot pieniędzy skierowane bezpośrednio na adres email lub przez zakładkę "Kontakt".  Wiadomości e-mail, które nie zostały potwierdzone w ciągu 3 dni uważa się za niedostarczone. Zwrot zostanie wykonany w ciągu 14 dni pod warunkiem otrzymania przez Robert Brzoza-Grupa Brzoza i Kontrahenci danych do przelewu w banku polskim lub za pośrednictwem systemu płatności on-line użytego do opłacenia zamówienia, o ile będzie to technicznie możliwe.
 1. Niezależnie od powyższego punktu, oraz niezależnie od Organizatora zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru (produkty fizyczne) lub rezygnację z usługi (usługi i produkty niefizyczne) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika.
 2. Produkty sprzedawane przez Organizatorów/Kotrahentów Netes/eNetes podlegają polityce zwrotów określonej każdorazowo w ofercie lub formularzu zamówienia danego produktu. Kontaktem do reklamacji jest numer telefonu/adres e-mail Organizatora obowiązkowo publikowany w jego profilu, na formularzu zamówienia każdego jego Produktu, wewnątrz Produktu na Platformie oraz w e-mailu z potwierdzeniem opłaty za dany Produkt. Dodatkową formą kontaktu jest system prywatnych wiadomości udostępniony przez Platformę. W przypadku problemów Użytkownik może też poprosić o pomoc w kontakcie z Organizatorem Operatora Platformy: biuro@robertbrzoza.pl
 3. Jeśli Organizator wyrazi na to zgodę, albo w odpowiedzi na żądanie zwrotu nie wskaże drogi sądowej rozstrzygnięcia ew. sporu, Konsument może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów

§ 14

Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem Robert Brzoza-Grupa Brzoza, chyba że zostało to inaczej oznaczone.

§ 15

 1. Robert Brzoza-Grupa Brzoza nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Robert Brzoza-Grupa Brzoza w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Robert Brzoza-Grupa Brzoza nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 16

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych.
 2. Trener/Firma szkoleniowa/Kontrahent tworząca kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za treść oraz musi być jej właścicielem w sensie prawa autorskiego. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich są osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.

§ 17

 1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Robert Brzoza-Grupa Brzoza lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

VI. Ochrona danych osobowych

§ 18

 1. Przesyłanie do Robert Brzoza-Grupa Brzoza/Kontrahenta poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.
 2. Zebrane dane osobowe są administrowane przez Robert Brzoza-Grupa Brzoza/Kontrahent lub podmiot działający na rzecz Robert Brzoza-Grupa Brzozaa i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
 3. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych Robert Brzoza-Grupa Brzoza.
 4. Przesyłanie do Robert Brzoza-Grupa Brzoza/Kontrahent poprzez Platformę Zamówienia na produkt lub usługę jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przekazanie Organizatorowi i Trenerowi tego produktu lub usługi danych Użytkownika (w tym danych osobowych) zawartych w Zamówieniu w celu realizacji zamówienia oraz do celów marketingowych. Robert Brzoza-Grupa Brzoza nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez Organizatora i Trenera/ów innych niż Robert Brzoza-Grupa Brzoza.

§ 19

 1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

VII. Zastrzeżenia techniczne

§ 20

 1. Robert Brzoza-Grupa Brzoza nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. Robert Brzoza-Grupa Brzoza nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Robert Brzoza-Grupa Brzoza, może on czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Robert Brzoza-Grupa Brzoza nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21

Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 22

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Robert Brzoza-Grupa Brzoza będą zamieszczane na Platformie.
 2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w Platformie dla pozostałych użytkowników.

§ 23

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Robert Brzoza-Grupa Brzoza.

§ 24

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 25

 1. Wszelkie spory z Robert Brzoza-Grupa Brzoza powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Robert Brzoza-Grupa Brzoza.
 2. Spory pomiędzy użytkownikami a organizatorami kursów będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby firmy szkoleniowej/Kontrahenta.

§ 26

Robert Brzoza-Grupa Brzoza może zawierać z Firmami szkoleniowymi i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego regulaminu.